Tržní řád Moravské trhy Břidličná

Organizátorem farmářských a rukodělných trhů jsou Moravské trhy z.s., IČ: 173 96 743
Přihlášení a následným prodejem se prodávajícízavazuje dodržovat kodex FRT,správnou prodejní praxi
a čistotu na prodejním místě.

Tržní místo.
Tržním místem se rozumí plocha (v tomto případě náměstí v Břidličné)

Označení
Každý stánek musí být viditelně označen dle platné legislativy.
Taktéž všechno zboží musí být řádně označeno názvem, hmotností, cenou, datem spotřeby,
původem, složením. Na chlazené zboží musí mít prodejce lednici s teploměrem. Lednice bude
napojena na zdroj elektřiny.
Původ zboží musí prodejce na požádání pořadateli předložit.

Stánky
Prodejce si doveze vlastní stánek. Preferujeme přírodní materiály. Stánek si každý opatří svým
odpadkovým košem, boxem, krabicí. Je zakázáno umísťovat odpad do městských košů.
Pokud prodejce v přihlášce požadoval elektřinu, prodlužovací kabely si zajišťuje sám. Kabely a
elektrické spotřebiče musí odpovídat evropské normě a mít platnou revizi.
Stánek, který bude napojen na elektřinu, případně který pracuje s otevřeným ohněm, musí být
viditelně opatřen funkčním hasicím přístrojem.

Průběh trhů
Trhy začínají v 9.00h, končí v 15.00h. Prodejcise dostaví nejpozději půl hodiny před začátkem akce. Po
zahájení akce již musí mít každý nachystán k prodeji veškerý sortiment, označené své místo a uklizeno
kolem stánku.

Parkování
Parkování vozidel je na městem vyhrazených parkovacích místech.

POTRAVINÁŘSKÉ „PATERO“
Prodáváte, nebo chcete prodávat potraviny na Farmářských trzích?
Pak musíte, kromě požadavků na bezpečnost a jakost potravin, dodržet:
1) Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti
nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…), kontaktem s rukama prodejce
(ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím
jednorázových rukavic).
2) Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.
3) Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí
výrobky, cukrářské výrobky apod.), uchovávat v chladícím zařízení.
4) Při prodeji nebalených potravin – zajistit dostatek pitné vody (na omytí rukou, ploch, které
přicházejí do styku s potravinou apod.). Při prodeji potravin, které se krájí (koláče, masné
výrobky, sýry…) zajistit dostatek teplé vody (stačí např. watercooler – umývání náčiní) a pitné
vody.
5) Mít přístup k sociálnímu zařízení, které v budově Městského úřadu.

Práva pořadatele
Pořadatel dbá na dodržování tržního řádu. Vyhrazuje si posoudit prodejní sortiment, a pokud jej uzná
za nevhodný, může jej z prodeje vyloučit. O vyloučeném sortimentu bude sepsán protokol, kdy každá
strana obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí Tržního řádu je DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY.

DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
1) Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve
schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto
podmínek:
– maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně
z 10 kusů krůt, 35 kachen, 35 hus týdně a maximálně 35 kusů ostatní drůbeže nebo králíků
týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně označeno
nápisem„Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v
domácnosti spotřebitele“,
– syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),
– čerstvá, a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60
kusů jednomu konečnému spotřebiteli,
– včelí produkty označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu navíc
druhem, množstvím, datem minimální trvanlivosti a zemí původu,
– živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).
2) Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže
a králíků) a výrobky z tohoto masa.
3) Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané
potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen
registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce
je povinen tuto teplotu kontrolovat
– 7 °C pro maso vepřové, hovězí,skopové a velké zvěře,
– 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře,
– 3 °C pro vnitřnosti,
– 5-18 °C pro vejce (nekolísavá teplota),
– 4-8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT,sterilované a sušené,
– 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu),
– Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.
4) U potravin podle bodu 3 musí být prodávající vždy schopen na místě doložit původ produktů.
Potraviny musí být označeny podle platné legislativy.
5) Označení potraviny,že je „vhodná pro děti“, „domácí“, „čerstvá“, „živá“, „čistá“, „přírodní“ nebo
„pravá“ je možné, nesmí být však zavádějící.
6) Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.
7) Potravinymusí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a
před přímým vlivem klimatických podmínek.
8) Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a
nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro
přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.
9) Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit
čistý oděv, při prodeji nebalených potravin,zejména masa, musí být k dispozicizdroj pitné
vody k mytí rukou.
10) Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji
odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý
zdroj kontaminace.

Pořadatel
Organizátorem farmářských a rukodělných trhů jsou Moravské trhy z.s., IČ: 173 96 743
Kontakty na pořadatele
Jana Rubyová
tel.775007455
info@moravsketrhy.cz
Tento provozní řád je platný od 15.3.2023